SCHOLA CANTORUM DE BARCELONA


GÈNESI

La nostra coral fou fundada durant el curs 1984/85 per Joan Maria Aragonès i Rebollar, en col·laboració amb el sacerdot felipó Antoni Serramona.
UBICACIÓ

La seva primera seu va ser l’Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona, on va romandre 15 anys. Actualment (any 2014) i des de ja fa uns altres 15 anys, es troba ubicada a l’església de Santa Anna, la Parròquia Major de Barcelona.
ACTIVITAT HABITUAL

Excepte juliol/agost, Nadal i Setmana Santa, el grup coral es reuneix tots els dimecres a les 6 de la tarda, durant una hora o poca estona més, per tal de repassar i preparar els cants corresponents a la missa de 12 del/s diumenge/s propvinent/s, i també, si és el cas, els corresponents a algún concert pendent de propera realització. Val a dir que no es tracta només d’un simple assaig, sinó que, ja des dels inicis, hom l’ha volgut considerar com una mena d’aula lliure i oberta a tothom, on es puguin divulgar les característiques del cant gregorià i les normes per a la seva correcta interpretació.
COMPOSICIÓ

En sintonía amb la doctrina de l’Església sobre aquest aspecte, la nostra coral defensa la inclusió de veus masculines i femenines, indistintament, ja que el cant gregorià és el cant litúrgic per antonomàsia de l’Església romana i, en les seves celebracions litúrgiques, hi participen, indistintament, homes i dones. Pel que fa al nombre actual de membres, sol oscil·lar sobre un conjunt d’unes 25 persones.
OBJECTIUS

Atès el valor perenne del Gregorià i que, com a bé cultural de primer ordre, forma part important del patrimoni de la humanitat, la nostra pretensió és conservar, estudiar i difondre aquesta modalitat de cant coral, bo i dignificant la seva interpretació en els actes i celebracions litúrgiques, on té tot el seu sentit originari i, alhora, un paper molt rellevant.
ALTRES ACTIVITATS

Tot i que, pel seu origen i finalitat, el cant gregorià no té la via dels concerts com la seva manera habitual de manifestar-se, no obstant això, és aquesta una fòrmula que no es pot desaprofitar, si se’l vol revitalitzar i divulgar. D’aquí que una bona part de les nostres actuacions (a banda, naturalment, de les celebracions litúrgiques que ja es compten per milers) corresponen a concerts celebrats, no només a Catalunya, sinó també a molt diverses catedrals, basíliques, col·legiates, monestirs o temples singulars de tota Espanya, com Segòvia, Madrid, Àvila, Toledo, Palència, Lleó, Vilafranca del Bierzo, El Parral, Almeria, Càceres, etc. Però també a Universitats i Centres de cultura. Com a actuacions més recents, podem destacar la de la Catedral d’Osca (13/06/2013), la de TVE-2 Catalunya (01/11/2013), la del Sant Crist de la Bona Mort (Santa Anna, Divendres Sant 2014) i la del Monestir de Veruela (06/07/2014), en aquest cas sota invitació i patrocini d’un ens cultural integrat en la Diputació de Saragossa.
DIRECCIÓ

Fins al dia del seu traspàs, esdevingut el 4 de juliol de 2012, Joan Maria Aragonès i Rebollar, va dirigir la Schola Cantorum de Barcelona amb mà docta i ferma, des del dia que la va fundar 28 anys abans. El Mestre Aragonès, la pregona formació musical del qual i la seva dilatada dedicació al Gregorià eren àmpliament conegudes i reconegudes per tothom, va saber formar i preparar degudament un bon grapat de persones entusiasmades pel cant gregorià, entre les quals destaca de manera molt especial la persona que ell considerava la seva mà dreta i era el seu adjunt a la dirección, és a dir, el Director actual, el Sr. Carlos Torres.

GÉNESIS
Fue creada esta coral en el curso 1984/85 por Joan María Aragonés Rebollar, en colaboración con el sacerdote filipense Antoni Serramona.
UBICACIÓN

Tuvo su primera sede en el Oratorio de San Felipe Neri de Barcelona, donde permaneció 15 años. Actualmente (año 2014) y desde hace ya otros 15 años, se halla ubicada en la iglesia de Santa Ana, la Parroquia Mayor de Barcelona.
ACTIVIDAD HABITUAL

Salvo julio/agosto, Navidad y Semana Santa, cada miércoles, a las 6 de la tarde, el grupo coral se reúne, durante una hora o poco más, para repasar y preparar las piezas o partituras que se han de cantar el/los domingo/s siguiente/s en la misa de las 12 h. de la mañana y también para preparar algún concierto pendiente. Cabe añadir que no se trata solo de un simple ensayo, sino que, ya desde los inicios, se lo ha querido considerar como una especie de aula libre y abierta a todo el mundo para divulgar las características del canto gregoriano y las normas para su correcta interpretación.
COMPOSICIÓN

En sintonía con la doctrina de la Iglesia al respecto, mantiene la peculiaridad de incluir, indistintamente, voces masculinas y femeninas, ya que el canto gregoriano es el canto litúrgico por antonomasia y en las celebraciones litúrgicas participan, sin distinción, hombres y mujeres. En cuanto a número, formamos un grupo de unos 25 miembros.
OBJETIVOS

Dado el valor perenne del gregoriano y que, como bien cultural de primer orden, forma parte importante del patrimonio de la humanidad, se pretende conservar, estudiar y difundir esta modalidad de canto coral, dignificando su interpretación en los actos y celebraciones litúrgicas, donde tiene todo su sentido originario y un papel muy relevante a la vez.
OTRAS ACTIVIDADES

A pesar de que, por su origen y finalidad, el canto gregoriano no tiene la vía de los conciertos como su manera habitual de manifestarse, sin embargo es ésta una forma que se aprovecha para revitalizarlo y divulgarlo. De ahí que una buena parte de los ya varios miles de actuaciones realizadas (la inmensa mayoría de las cuales son, lógicamente, celebraciones litúrgicas) corresponde a conciertos celebrados, no solo en Cataluña, sino también en muy diversas catedrales, basílicas, colegiatas, monasterios o templos singulares de toda España, como Segovia, Madrid, Ávila, Toledo, Palencia, León, Villafranca del Bierzo, El Parral, Almería, Cáceres, etc. Pero también en Universidades y centros de cultura. Como actuaciones más recientes, podemos señalar la de la Catedral de Huesca (13/06/2013), la de TVE-2 Cataluña (01/11/2013), la del Santo Cristo de la Buena Muerte (Santa Anna, Viernes Santo 2014) y la del Monasterio de Veruela (06/07/2014), en esta ocasión por invitación y bajo patrocinio de un ente cultural integrado en la Diputación de Zaragoza.
DIRECCIÓN

Hasta el día de su muerte, acaecida el 4 de julio de 2012, Joan María Aragonés dirigió la Schola Cantorum de Barcelona con mano docta y firme, desde el día que la fundó 28 años antes. El Maestro Aragonès, cuya profunda formación musical y dilatada dedicación al Gregoriano eran sobradamente conocidas y reconocidas por todos, supo formar y preparar debidamente un buen grupo de personas entusiamadas por el canto gregoriano, entre las cuales destaca de un modo muy especial quien era su mano derecha y adjunto a la dirección, el Director actual, Sr. Carlos Torres.


Categorías y palabras clave
Categoría:
Subcategoría:
Detalles de subcategoría:
Palabras clave: